วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551


1.ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน
หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่. 1 ถ.ราชบุรี-ผาปก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี


2.ปรัชญาวิสัยทัศน์
ปรัชญา..........................................................................................................................................................
วิสัยทัศน์ กรมการปกครองมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน โดยบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข สมานฉันท์ สงบเรียบร้อย และมั่นคงภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


3. อำนาจหน้าที่
หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.การแจ้งย้ายออก
2.การทำบัตรประจำตัวประชาชน
3.การแจ้งเกิด การแจ้งตาย
4.การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
5.การจดทะเบียนสมรส


4 จำนวนบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงาน ที่ว่าการอำเถอสวนผึ้ง ประกอบไปด้วย
1. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ตำแหน่ง นายอำเภอสวนผึ้ง
2. นายสาวิตร เจียมจิระพร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
3. นายธีรเดช โปสพันธุ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
4. นางสุวภี รักวนัส ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5)
5. นายอรรถพล พันธุศาสตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
6. นางสาวสิรวีร์ โพธิ์รัศมี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5)